Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn

Du lịch Thủ đô: Gắn tăng trưởng với phát triển bền vững

Ngành du lịch Thủ đô đã và đang khẳng định vai trò, vị trí là ngành kinh tế lớn, có tốc độ tăng trưởng ổn định, quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, đóng góp hiệu quả vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP. Chú trọng quảng bá, xúc tiến, xây dựng […]

Read more