Bài Chòi

Thắp lửa đam mê hô hát Bài Chòi

Việc duy trì sinh hoạt CLB Bài Chòi góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của loại hình nghệ thuật dân gian này. Sau khi UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của […]

Read more